Przetargi

Informacja o wyborze oferty


Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu
Sprostowanie druk

Usługi restauracyjne – catering, przygotowanie i dostarczenie posiłkówdla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy Jerzmanowa w terminie od stycznia do grudnia 2019 roku


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Jaczów,  dnia 27-12-2017 r.

Znak sprawy: 1/2017

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie informuje, że w ramach postępowania prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro pod nazwą: „Usługi restauracyjne – catering, przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy Jerzmanowa w terminie od stycznia do grudnia 2018 roku”, w terminie składania ofert, tj. do 19.12.2017 r. do godziny 9.00 wpłynęła oferta:

  1. Zakład Produkcyjno-Handlowy „Ptak Lech” Piastowska 7, 67-200 Głogów.

– Cena oferty brutto wynosi: 241.500 zł brutto.

– Łączna liczba punktów przyznana Wykonawcy: 100

 

Zamawiający dokonał oceny oferty, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: Cena 100 %

Komisja w składzie:

Wioletta Olejnik

Anna Musielak

Krystyna Tylman

dokonała wyboru oferty złożonej przez Zakład Produkcyjno-Handlowy „Ptak Lech”

Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z punktem 14.1 Ogłoszenia o zamówieniu: za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium oceny ofert.

Wykonawca spełnił wszystkie wymagania formalne i merytoryczne, zdobył maksymalną liczbę punktów, w związku z tym jego oferta została wybrana do realizacji zamówienia.


„Usługi restauracyjne – catering, przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy Jerzmanowa w terminie od stycznia do grudnia 2018 roku” – 06.12.2017

Sprostowanie – 07.12.2017